Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Podstawy prawne

Agencja detektywistyczna „Biuro bezpieczeństwa Spectrum” funkcjonuje  w oparciu o ustawy i akty prawne regulujące zakres  naszych usług, a także prawa i obowiązki. Są nimi m.in.:

I. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 129 z późn. zm.):

PODSTAWY
Art.  2.  [Czynności będące usługami detektywistycznymi]
1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
5) poszukiwanie mienia;
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 
Art.  4.  [Obowiązek posiadania licencji detektywa]
1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.
2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.
 
Art.  11.  [Obowiązki detektywa przy wykonywaniu usług detektywistycznych]
Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:
 
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej;
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.
 
DETEKTYW MA OBOWIĄZEK DOCHOWANIA TAJEMNICY ZAWODOWEJ
Art.  12.  [Obowiązek zachowania tajemnicy]
1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.
 
PO KAŻDEJ SPRAWIE AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA WYSTAWI SPRAWOZDANIE („RAPORT”) Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI
Art.  13.  [Końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności]
Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 ust.  1, obejmujące:
1) opis stanu faktycznego;
2) datę rozpoczęcia czynności;
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4) datę zakończenia czynności.
 
AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA BIURO BEZPIECZEŃSTWA SPECTRUM POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA GWARANTOWANĄ SUMĘ 15 000 EURO
Art.  14.  [Odpowiedzialność za szkody]
Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1160)

Rozporządzenie to określa:
1) rodzaj dokumentacji dotyczącej zatrudnionych detektywów, zawieranych i realizowanych umów oraz sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
2) formy prowadzenia dokumentacji;
3) okres przechowywania dokumentacji.

III. Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Agencja detektywistyczna „Spectrum” posiada wpis do rejestru MSWiA- nr RD -22/2023, a także licencję nr. 0007212 wydaną przez Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Agencja detektywistyczna „SPECTRUM” spełnia wszystkie powyższe wymogi stawiane przez ustawodawcę, co oznacza iż jesteśmy licencjonowaną agencją detektywistyczną.

Uprawnienia naszej Agencji Detektywistycznej

Uprawnienia detektywistyczne
5/5 - 1 ocen
Call Now Button