Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez Tomasza Nowickiego

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro bezpieczeństwa Spectrum Tomasz

Nowicki danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych w ramach serwisu www.detektywnowicki.pl

§ 1.

Definicje

1. Użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę

lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby

przetwarzania danych osobowych;

b) Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to

osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności

na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny,

dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,

ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

c) Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności;

d) Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych

osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub

niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,

porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,

ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych);

f) Usługi – świadczone przez Administratora usługi: (i) sprzedaż produktów w

ramach sklepu internetowego; (ii) świadczenie usługi newslettera; (iii) świadczenie

usługi udostępnienia formularza kontaktowego.

g) Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Usług, zgodnie z regulaminem

świadczenia takich usług.

2. Pojęcia niezdefiniowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności, a pisane z wielkiej

litery, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Świadczenia Usług, dostępnym w

serwisie pod adresem www.detektywnowicki.pl.

§ 2.

Administrator

Administratorem Danych Osobowych jest Tomasz Nowicki, prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą: Biuro bezpieczeństwa Spectrum Tomasz Nowicki, stałe miejsce

wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mikołaja Kopernika 8/44, 38-300 Gorlice, e-mail:

detektywnowicki@gmail.com; NIP: 6842332214, REGON: 122754807, całodobowa infolinia:

+48 798 276 524, Centrala: +48 508 455 634.

§ 3.

Rodzaje zbieranych Danych Osobowych

1. Administrator zbiera następujące Dane Osobowe Użytkowników, którzy dokonują

zakupów w sklepie internetowym: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica i

numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail.

2. Administrator zbiera następujące Dane Osobowe Użytkowników, którzy korzystają z

usługi Newslettera: adres e-mail.

3. Administrator zbiera następujące Dane Osobowe Użytkowników, którzy korzystają z

usługi Formularza Kontaktowego: adres e-mail, telefon.

§ 4.

Cele i podstawy Przetwarzania

1. Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane na

zgodnych z prawem podstawach.

2. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu wykonania umowy z Administratorem oraz

podjęcia działań, na żądane osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem;

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania ciążących na Administratorze

obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku wystawienia i

przechowywania wystawionych faktur VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami;

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora

w postaci ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania

reklamacji.

3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w

celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji handlowych,

jego Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a) RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę.

4. Jeśli Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zgoda może być w każdej chwili

wycofana. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, zgodnie z jego

danymi kontaktowymi, podanymi w Polityce Prywatności.

5. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 5.

Okres Przetwarzania

Dane Osobowe będą przetwarzane przez następujący okres, w zależności od podstawy prawnej

Przetwarzania:

a) w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – do czasu wygaśnięcia

umowy z Administratorem;

b) w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu ustania

obowiązków prawnych Administratora związanych z Przetwarzaniem;

c) w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu upływu terminu

przedawnienia roszczeń;

d) w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu wycofania zgody

§ 6.

Odbiorcy Danych Osobowych

1. Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Administratora upoważnionym

pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom zewnętrznym,

zapewniającym wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków

technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie Danych Osobowych było zgodne

z prawem i chroniło prawa przysługujące podmiotom tych danych.

2. Podmiotami zewnętrznymi, o których mowa w ust. 1 mogą być w szczególności

podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, prawne,

marketingowe, analityczne, obsługi administracyjnej, a także inne usługi niezbędne dla

zapewnienia funkcjonowania Aplikacji NOXO oraz świadczenia Usług.

3. W razie udziału Administratora w postępowaniu przed organem nadzorczym, w

postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu przed organami administracji, Dane

Osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym

takie postępowanie.

§ 7.

Przekazywanie Danych Osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru

Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.

§ 8.

Uprawnienia osób, których Dane Osobowe dotyczą

1. Osobie, której przetwarzane Dane Osobowe dotyczą, przysługują następujące

uprawnienia w odniesieniu do tych danych:

a) dostępu do Danych Osobowych – tj. prawo otrzymania informacji na temat

sposobu przetwarzania tych danych oraz uzyskania ich kopii;

b) żądania niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych, które są

nieprawidłowe;

c) żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem jednak celów

przetwarzania;

d) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych, jeżeli

zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

w inny sposób przetwarzane;

b. została cofnięta zgoda, na podstawie której odbywa się Przetwarzanie, a brak

jest innej podstawy prawnej Przetwarzania;

c. wniesiono sprzeciw wobec Przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO

i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy Przetwarzania lub

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO

wobec Przetwarzania;

d. Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

e) żądania od Administratora ograniczenia Przetwarzania w następujących

przypadkach:

a. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych – na

okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. gdy Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, które dane dotyczą,

sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich

wykorzystywania;

c. gdy Administrator nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1

RODO wobec Przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) prawo do przenoszenia Danych Osobowych – prawo otrzymania w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu

maszynowego Danych Osobowych, które dana osoba dostarczyła

Administratorowi oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez

przeszkód ze strony Administratora, jeśli Przetwarzanie odbywa się na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) RODO lub odbywa się w sposób zautomatyzowany;

wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo

żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio

innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; w Polsce organem

nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

2. Prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej,

nie znajduje zastosowania w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO, tj. w

szczególności w zakresie, w jakim Przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z

prawnego obowiązku wymagającego Przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub

prawa polskiego, lub do wykonania zadania Administratora realizowanego w interesie

publicznym., jak również w zakresie, w jakim Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Jeżeli Przetwarzanie zostało ograniczone, zgodnie z ust. 1 pkt 5) powyżej, Dane Osobowe

można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której

dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

§ 9.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej

Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Administratorowi nie

wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,

której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w

zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

§ 10.

Dane kontaktowe Administratora

W każdej sprawie dotyczącej Danych Osobowych można zwrócić się do Administratora za

pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w § 2 niniejszej Polityki Prywatności.

 

§ 11.

Polityka Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Szczegółowy opis plików cookies w ramach Serwisu zawarty jest w stosownej zakładce,

po wejściu na stronę Serwisu. Użytkownik ma prawo odznaczyć rodzaje plików cookies,

co do których chce wyłączyć ich obsługę.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest

także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies

oznaczonych może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 12.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności,

jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w świadczonych

Usługach lub zasadach funkcjonowania Serwisu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2024 r.

5/5 - 1 ocen
Call Now Button