Prywatny Detektyw, Biuro Detektywistyczne, Zdrady

Regulamin usług

REGULAMIN USŁUG
ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
www.detektywnowicki.pl
§ 1.
Postanowienia Wstępne
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się, w ramach serwisu
internetowego www.detektywnowicki.pl: (i) sprzedaż produktów w ramach sklepu
internetowego; (ii) świadczenie usługi newslettera; (iii) świadczenie usługi udostępnienia
formularza kontaktowego.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są świadczone przez Tomasza Nowickiego,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Biuro bezpieczeństwa Spectrum
Tomasz Nowicki, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mikołaja
Kopernika 8/44, 38-300 Gorlice, e-mail: detektywnowicki@gmail.com; NIP:
6842332214, REGON: 122754807, całodobowa infolinia: +48 798 276 524, Centrala:
+48 508 455 634; rachunki bankowe: ING Bank Śląski: (i) płatności w kraju: numer
konta: 75 1050 1458 1000 0091 5133 9893; płatności poza krajem: IBAN: PL 75 1050
1458 1000 0091 5133 9893 SWIFT: INGBPLPW.
§ 2.
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
b) Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca wysłanie zapytania
do Usługodawcy za pomocą dostępnego w Serwisie formularza;
c) Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna polegająca na udostępnieniu w
Sklepie formularza, za pomocą którego Kupujący może złożyć Zamówienie
dotyczące Produktów;
d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Kupujący – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie;
f) Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na wysyłaniu informacji handlowych
i marketingowych o produktach, usługach i aktualnych promocjach za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail,
za jego uprzednią zgodą.
g) Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.
Grunwaldzkiej 186, który przetwarza dane osobowe zgodnie z polityką
prywatności umieszczoną na stronie: https://poland.payu.com/;
h) Polityka Prywatności – dokument określający szczegółowo zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych Usługobiorców dostępny pod adresem
https://www.detektywnowicki.pl;
i) Produkt – zarówno Produkt fizyczny, jak i Produkt cyfrowy;
j) Produkt cyfrowy – dostępny w Sklepie produkt elektroniczny stanowiący treść
cyfrową, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, będący przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Kupującym a Usługodawcą, w szczególności e-booki;
k) Produkt fizyczny – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Kupującym a Usługodawcą;
l) Regulamin – niniejszy regulamin;
m) Serwis – serwis internetowy www.detektywnowicki.pl;
n) Sklep – sklep internetowy, prowadzony pod adresem: www.detektywnowicki.pl;
o) Usługodawca – usługodawca wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
p) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana między Kupującym a
Usługodawcą, której przedmiotem jest Produkt, zawierana za pośrednictwem
Sklepu;
q) Usługobiorca – każdy z następujących podmiotów: (i) Kupujący, (ii) podmiot
korzystający z usługi Newslettera, (iii) podmiot korzystający z usługi Formularza
Kontaktowego;
r) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta;
s) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem
Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia z Usługodawcą Umowy
Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w
Regulaminie.


§ 3.
Sklep – Postanowienia Ogólne
1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzi sprzedaż Produktów Fizycznych i
Produktów Cyfrowych.
2. Do składania Zamówień uprawnieni są wyłącznie Usługobiorcy posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych.
3. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe.
4. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN).
5. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach są podane w Sklepie
przy prezentowanym Produkcie.
6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu każdorazowo podawana na stronie Sklepu
w chwili składania Zamówienia. Ceny Produktów podane w Sklepie przy każdym
Produkcie nie obejmują kosztów dostawy.
7. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego Zamówienia składają się cena
Produktu brutto oraz koszty dostawy – w przypadku zakupu produktów fizycznych.
8. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT w wersji elektronicznej,
która zostaje wysyłana na adres e-mail Kupującego, na co Kupujący niniejszym wyraża
zgodę.
9. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w
tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem przewidzianych w Regulaminie ograniczeń
dostępności Serwisu.
10. Podczas składania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych
danych osobowych.
11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom
uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
§ 4.
Zamówienie
1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest bez konieczności rejestracji.
2. Aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu należy po wybraniu Produktu
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na podstronach Serwisu.
3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: (i)
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć
przycisk „Dodaj do koszyka”; (ii) po dodaniu Produktu do koszyka można kontynuować
zakupy lub od razu przejść do koszyka w celu złożenia Zamówienia; (iii) w trakcie
procedury składania Zamówienia, aż do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”,
Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie
wyboru Produktu, ilości, danych podanych w formularzu; (iv) po przejściu do koszyka,
jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy i chce z niego skorzystać powinien wpisać go
w miejscu oznaczonym „Kupon rabatowy” oraz kliknąć przycisk „Wykorzystaj kupon”,
a następnie w celu dokończenia procesu składania Zamówienia kliknąć przycisk „Przejdź
do płatności”; (v) w celu sfinalizowania Zamówienia Kupujący powinien wypełnić
Formularz Zamówienia wpisując wymagane dane, w zależności od wybranej opcji (osoba
fizyczna/firma): imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica i numer domu/lokalu,
kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail (dane obowiązkowe do
wprowadzenia są odpowiednio zaznaczone) oraz wybrać formę płatności i dostawy; (vi)
przed dokonaniem finalizacji Zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z
Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować te dokumenty, co potwierdza
zaznaczając odpowiednie pola (akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest
dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia); (vii) w przypadku Zamówienia
dotyczącego Produktów Cyfrowych Kupujący powinien wyrazić zgodę na dostarczenie
treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (viii) w celu złożenia
Zamówienia Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, który wskazuje na
konieczność zapłaty za złożone Zamówienie, w tym obowiązek uiszczenia opłat za
dostawę.
4. Jeśli Kupujący wybrał formę płatności za Zamówienie za pośrednictwem Operatora
Płatności, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę
Operatora Płatności w celu dokonania płatności, a następnie na stronę Sklepu z
potwierdzeniem złożonego Zamówienia.
5. Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między
Kupującym a Usługodawcą z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.
6. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail Kupującego Sprzedawca wyśle wiadomość z
potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień
Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę na adres e-mail
Kupującego wiadomości e-mail wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu.
Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za
Zamówienie na konto Usługodawcy.
§ 5.
Realizacja Zamówienia
1. Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt Cyfrowy następuje niezwłocznie po
otrzymaniu płatności przez Usługodawcę. Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail
zawierającą instrukcję pobrania Produktu Cyfrowego lub uzyskania do niego dostępu.
Zamówienie uważa się za zrealizowane, a Produkt Cyfrowy uważa się za dostarczony
Kupującemu w całości z chwilą wysłania mu powyższej wiadomości e-mail.
2. Realizacja Zamówienia obejmującego Produkt Fizyczny polega na przygotowaniu przez
Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki, w zależności od dostępnej i wybranej przez
Kupującego formy dostawy.
3. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 7 Dni Roboczych od chwili przekazania
Zamówienia do realizacji, chyba że inny czas realizacji Zamówienia wskazany jest w
opisie Produktu.
4. Do czasu realizacji złożonego Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Produktu
Fizycznego do Kupującego. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej, niż jeden Produkt
Fizyczny, a czas realizacji Zamówienia obejmującego te Produkty Fizyczne jest
zróżnicowany, czasem realizacji całości Zamówienia jest wskazany najdłuższy czas.
5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca wyśle na adres e-mail Kupującego
potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.
§ 6.
Płatność i Dostawa
1. Usługodawca udostępnia następujące formy płatności za Zamówienie: (i) płatność na
rachunek bankowy za pośrednictwem Operatora Płatności (przelew elektroniczny online,
płatność kartą, blik, inne wskazane); (ii) płatność za pobraniem.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem Operatora Płatności, Kupujący zobowiązany
jest do zapłaty za złożone Zamówienie niezwłocznie po przeniesieniu go na stronę
Operatora Płatności.
3. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
4. Kupujący nie ponosi żadnych opłat związanych z dostarczeniem Produktu Cyfrowego.
5. Kupujący ponosi koszty dostawy Produktu Fizycznego, chyba że Sprzedawca odmiennie
określi w Sklepie.
6. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia obejmującego Produkt
Fizyczny: (i) przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej – standardowy, przybliżony
czas dostawy wynosi od dwóch do pięciu Dni Roboczych od chwili przekazania
Zamówienia do wysyłki, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inny termin
dostawy; (ii) paczkomat InPost – standardowy, przybliżony czas dostawy wynosi od
dwóch do pięciu Dni Roboczych od chwili przekazania Zamówienia do wysyłki, chyba
że w opisie danego Produktu wskazano inny termin dostawy.
7. Informacje dotyczące form płatności i dostawy prezentowane są Kupującemu na etapie
składania Zamówienia.
§ 7.
Prawo Odstąpienia
1. Kupujący będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży
bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
w ust. 12 poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w
przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami
lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla
pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o
prawach konsumenta. W szczególności, prawo odstąpienia nie przysługuje w każdym z
następujących przypadków:
a) jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji
o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie przez
niego upoważnionej niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
9. Rzeczy należy odesłać na adres Usługodawcy podany w § 1 Regulaminu.
10. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
13. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsument dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej nie będącej
Konsumentem, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 8.
Reklamacje
1. Kupujący może złożyć Usługodawcy reklamację w dowolnej formie, zgodnie z danymi
kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w § 1 Regulaminu.
2. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za
pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została
złożona.
§ 9.
Newsletter

1. Zapisanie się Newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter: posiadanie indywidualnego konta
poczty elektronicznej e-mail.
3. Warunki świadczenia usługi Newsletter: (i) podanie w formularzu elektronicznym
indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail, (ii) weryfikacja podanego konta
pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika; (iii) wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz na
otrzymywanie informacji handlowych.
4. Zakres usługi Newsletter obejmuje powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach,
konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości
marketingowe).
5. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość wypisania się z tej
usługi. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z
bazy Usługodawcy.
§ 10.
Formularz Kontaktowy
1. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Wymagania techniczne związane z usługą Formularza Kontaktowego: dostęp do
przeglądarki internetowej obsługującej Serwis i dostęp do Internetu.
3. Warunki świadczenia usługi Formularza Kontaktowego: (i) podanie w formularzu
elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz numeru
telefonu, (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych w
Formularzu Kontaktowym danych osobowych.
§ 11.
Inne prawa i obowiązki Stron

1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób
ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą
wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością
zewnętrznych automatycznych programów.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych
w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego
powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego
wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
4. Dostęp do Serwisu może zostać ograniczony z powodu: konieczności przeprowadzenia
prac serwisowych i konserwacyjnych, wystąpienia awarii i błędów, wystąpienia siły
wyższej lub innych zewnętrznych zdarzeń, które są niezależne od Usługodawcy.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego
uprzedzania o tym Usługobiorców, z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez
Usługobiorców.
6. Zabrania się Usługobiorcy dostarczania treści bezprawnych.
§ 12.
Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w
Polityce Prywatności.
§ 13.
Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w Regulaminie, bez podawania przyczyn, z
poszanowaniem praw Usługobiorców nabytych przed taką zmianą
2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana drogą elektroniczną do
Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po
jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
4. W odniesieniu do pozostałych Usługobiorców, zmiany Regulaminu wchodzą w życie, o
ile w terminie 14 dni po otrzymaniu informacji o zmianie, Usługobiorca nie poinformuje
Usługodawcy o rezygnacji z usług.
§ 14.
Postanowienia Końcowe

1. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z
Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu: (i) używając Formularza
Kontaktowego dostępnego w Serwisie; (ii) wysyłając wiadomość na adres e-mail:
detektywnowicki@gmail.com; (iii) poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 798
276 524.
2. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część: Załącznik nr 1 –
Formularz odstąpienia od umowy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2024 r.

Załącznik nr 1:
Adresat: Tomasz Nowicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro
bezpieczeństwa Spectrum Tomasz Nowicki, stałe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej: ul. Mikołaja Kopernika 8/44, 38-300 Gorlice, e-mail:
detektywnowicki@gmail.com
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

5/5 - 1 ocen
Call Now Button